PrivacyverklaringPrivacyverklaring prospecialwinkels.nl
Via de website van eduplay.nl kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden verwerkt. eduplay.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang, Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en vanaf 25 mei 2018 aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt. eduplay.nl is de enige verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018.

Contactgegevens eduplay.nl
eduplay.nl is gevestigd: Industrieweg 99-g, 7202 CA ZUTPHEN
en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Tel. : 0575-543139
KvK:  08066958
eduplay.nl is de Functionaris Gegevensbescherming van prosenior.nl en te bereiken via:
0575-543139 of bestelling@eduplay.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
eduplay.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Naam van de besteller
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Persoonsgevens die u verstrekt om tijdelijk een klant-id nummer te kunnen aanmaken

Met welk doel en op welke wijze wij gegevens verwerken
eduplay.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw bestelling
• U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om voor u een klant-id nummer te kunnen aanmaken.  
• Om goederen (en diensten) bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en met welk doel
eduplay.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de werkzaanheden te kunnen verrichten waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
zoals een e-mailadres: bewaartermijn tot 3 weken nadat de bestelling is verzonden en deze geheel administratief is verwerkt. Overige gegevens worden digitaal niet bewaard!

Delen van persoonsgegevens met derden
eduplay.nl deelt alleen persoonsgegevens met een pakketdienst als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een bestelopdracht en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de pakketdienst die uw bestelopdracht aflevert in onze opdracht, sluiten wij een afleverovereenkomst om te zorgen dat uw persoons- en bedrijfsgegvens in vertrouwelijkheid worden verwerkt. Deze blijven gedurende een periode van 6 maanden na datum van verzending van uw opdracht opvraagbaar. eduplay.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen cq afleveringen.

Cookies die wij gebruiken (technische en functionele cookies)
eduplay.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De website van eduplay.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. De gegevens worden anoniem verwerkt en Gegevens delen is uitgeschakeld

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen voor zover deze nog aanwezig zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door eduplay.nl U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestelling@eduplay.nl onder vermelding van het oorspronkelijke bestelnummer. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 5 dagen, op uw verzoek. eduplay.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
eduplay.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met: eduplay.nl, 0575-543139 of via e-mail bestelling@eduplay.nl